Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Vorige raadsperioden / Raadsperiode 1998-2002 / Commissies 1998-2002 / ABZ / 2000 / Kwartaal 2 / Subsidieaanvragen Programma Partnersteden en Programma Herkomstlanden Allochtone Rotterdammers, eerste tranche 2000

Subsidieaanvragen Programma Partnersteden en Programma Herkomstlanden Allochtone Rotterdammers, eerste tranche 2000

Agenda voor de OPENBARE vergadering van de Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken, Veiligheid en Politie (cie. ABZ)

op: donderdag 11 mei 2000

 

BSD-ABZ

 

 

 

 

 

Onderwerp:

Subsidieaanvragen Programma Partnersteden en Programma Herkomstlanden Allochtone Rotterdammers - eerste tranche 2000.

 

Bijlagen:

Geen (subsidieaanvragen liggen ter inzage in SH 136).

 

Toelichting:

De gemeente Rotterdam voert een actief beleid op het gebied van internationale betrekkingen. Een van de instrumenten die de gemeente in dit verband hanteert, is het verstrekken van subsidies. Hiervoor komen alleen in aanmerking non-profit organisaties op cultureel, sportief, educatief, humanitair of algemeen-maatschappelijk gebied.

Subsidies worden onder meer verstrekt ter bevordering van de activiteiten in het kader van het Programma Partnersteden. Hiervoor is een subsidiebudget op jaarbasis vastgesteld van NLG 300.000,--. (Waarvan NLG 200.000,-- voor uitwisselingen Midden- en Oost-Europa en NLG 100.000,-- voor uitwisselingen overige stedenbanden.)

Ook de samenwerking met herkomstlanden van groepen allochtone Rotterdammers vormt een van de speerpunten van de gemeentelijke internationale samenwerking. Derhalve is ook ten behoeve van de partnersteden en regio's in deze landen (Kaapverdië, Nederlandse Antillen, Suriname, Turkije en Marokko) een subsidiebudget op jaarbasis vastgesteld van NLG 250.000,--.

In alle gevallen komen voor subsidie alleen activiteiten in aanmerking die betrekking hebben op een of meer van Rotterdams partnersteden.

Per jaar vinden twee subsidierondes plaats in de maanden april en oktober. De subsidies worden toegekend op basis van de algemene gemeentelijke VAS regeling, alsmede de speciaal ten behoeve van de onderhavige aanvragen geformuleerde Subsidievoorwaarden Gemeentelijke Internationale Samenwerking.

De belangrijkste inhoudelijke toetsingscriteria zijn:

·   De nadruk ligt op kennisuitwisseling en/of de bevordering van wederzijds begrip.

·   Continuïteit; het contact waarmee de uitwisseling plaatsvindt moet structureel zijn, of - bij een eerste contact - de intentie moet aanwezig zijn om te komen tot een structureel contact.

Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per activiteit bedraagt NLG 10.000,--.

De hieronder vermelde aanvragen zijn onderverdeeld in 3 cate-gorieën:

 

A   Voor subsidie in aanmerking komende aanvragen ten behoeve

van het Programma Partnersteden (nrs. 1 - 16)

  De aanvragen die zijn behandeld binnen deze categorie

 voldoen aan alle gestelde criteria.

B   Voor subsidie in aanmerking komende aanvragen in het kader

van het Programma Herkomstlanden Allochtone Rotterdammers (nrs. 17 - 23)

De aanvragen die zijn behandeld binnen deze categorie

voldoen aan alle gestelde criteria.

C Aanvragen die niet voldoen aan de criteria (nrs. 24 - 27).

Deze aanvragen voldoen niet aan een of meer van de gestelde criteria.

 

 

A   Voor subsidie in aanmerking komende aanvragen ten behoeve

van Programma Partnersteden.

 

1.  Rudolf Steiner College

Het Rudolf Steiner College vraagt een subsidie aan voor een project om weeskinderen uit voormalig Joegoslavië te huisvesten. (Project Kinderdorp Kuberton).

Sinds 1996 zijn leerlingen van dit college betrokken bij dit project. Zij verrichten restauratiewerkzaamheden teneinde deze huisvesting mogelijk te maken. Dit project vindt plaats in Istrië, Kroatië. Evenals in voorgaande jaren reist een groep leerlingen in mei 2000 voor dit doel naar Istrië.

De totale kosten van komend bezoek worden begroot op

NLG 19.250,--. Dit zijn grotendeels reis- en verblijfskosten. Men vraagt een subsidie aan voor een bedrag van NLG 10.000,--.

Voorstel:

Voorgesteld wordt een bedrag van NLG 10.000,-- beschikbaar te stellen.

 

2.  Stichting En Route

De Stichting En Route biedt praktische hulpverlening aan jongeren die in achterstand situaties verkeren, onder andere aan jongeren die onder de Jeugdwerkgarantiewet vallen.

In het verleden heeft de stichting reeds met groepen jongeren gewerkt in Polen (Gdansk), Hongarije, Bulgarije (Burgas) en Roemenië (Constantza). Het is de bedoeling dat jongeren, in 2000 en 2001, enige tijd bouwwerkzaamheden gaan verrichten in het weeshuis ‘Aleksander Georgiev’ in Burgas. In dit project wordt samengewerkt met de Rotary Club Lekkerkerk. Afgezien van de bij- drage die deze jongeren leveren aan de realisering van de herstelwerkzaamheden van het weeshuis wordt er een pedagogisch doel beoogd. De projectkosten bedragen in totaal NLG 22.600,--. In het dekkingsplan voor het totale project wordt uit- gegaan van een subsidie van NLG 10.000, --.

Voorstel:

Toekennen van een subsidie bedrag van NLG 10.000,--

 

3.  Stichting Breath

De Stichting Breath vraagt een subsidie aan voor een project in Constantza ter verbetering van zorg en behandeling van aids-kinderen.

In het verleden heeft deze stichting zich ingezet voor cystic fibrosis patiëntjes in een ziekenhuis in Gdansk. Evenals in 1998 en 1999 staan de activiteiten van de stichting dit jaar in het teken van de hulp aan aids-kinderen in Constantza. De stichting wist tot nu toe via tal van (sportieve) activiteiten al NLG 130.000,- op te brengen. Een groot gedeelte van dit geld is bedoeld voor de aankoop van medicinale voorzieningen voor de speciale kinderafdeling in Constantza en zorg en pedagogische begeleiding op deze afdeling. Aan de gemeente wordt verzocht eveneens een bijdrage te leveren.

Voorstel:

Toekennen van een subsidie van fl. 10.000,--.

 

4. Histartes

De studievereniging Histartes, gelieerd aan de faculteit Historische- en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vraagt een subsidie aan voor een bezoek aan Tsjechië, waaronder Praag.

Met deze reis wil de vereniging Histartes zich verdiepen in de sociaal-culturele aspecten van de zusterstad. Aan de orde komen onder andere de positie en rol van Praag binnen de geschiedenis van Tsjechië en de relatie met Rotterdam in het licht van het feit dat Praag dit jaar een van de culturele hoofdsteden is.

De totale begroting bedraagt uitgaande van 28 deelnemers de somma van NLG 23.256,--. Men vraagt een subsidie aan van NLG 1.500,--.

 

Voorstel:

Toekennen van een subsidie van NLG 1.500,--. Dit omvat een deel van de reis- en verblijfkosten.

 

5.  Christelijk College Henegouwen

Het Christelijk College Henegouwen vraagt een subsidie aan voor een uitwisseling met het II Liceum Ogolnoksztalcace in Gdansk. Sinds 1993 vinden deze uitwisselingen tussen beide scholen plaats. Hierbij werd telkens een beroep gedaan op de gemeentelijke subsidiemogelijkheid. Ook in het schooljaar 2000-2001 is een uitwisseling gepland. Daarbij zijn in totaal 35/40 personen betrokken. Evenals vorige jaren is het duidelijk dat een dergelijke activiteit alleen mogelijk is door middel van een substantiële gemeentelijke ondersteuning. Op basis van de ingediende begroting ad NLG 8.750,-- doet men een beroep op de gemeente voor financiële bijstand voor een zelfde bedrag. De eigen bijdrage van de leerlingen bedraagt NLG 3250,--.

Voorstel:

Toekenning van een subsidie van NLG 8.750,--. Dit omvat een deel van de reis- en verblijfkosten.

 

6. Emmauscollege Rotterdam

Het Emmauscollege Rotterdam wil een uitwisselingproject opzetten met de Salesiánská school te Praag.

De afgelopen jaren zijn met verschillende scholen in West-Europese landen uitwisselingsprojecten opgezet. Voor het schooljaar 2000-2001 is contact gezocht met deze school in Praag. Het gaat hier om een uitwisselingsproject van in totaal 50 leerlingen uit beide steden. Doel is te komen tot een meerjarige uitwisseling met als thema jeugdcultuur in de beide landen. De totale kosten zijn begroot voor een bedrag van ad NLG 15.084,--. De eigen bijdragen van de leerlingen en de school bedragen NLG 7.500,--. Men vraagt een subsidie aan van NLG 7.584,--.

Voorstel:

Toekenning van een subsidie van NLG 7.584,--. Dit omvat een deel van de reis- en verblijfkosten.

 

7. CSG Johannes Calvijn

De Christelijke S.G. Johannes Calvijn vraagt een subsidie aan voor een uitwisseling met het VI Liceum Ogolnoksztatcace in Gdansk.

In het kader van de gemeentelijke contacten tussen Rotterdam en Gdansk is een scholencontact tot stand gekomen. In het schooljaar 2000-2001 is een uitwisseling gepland. Daarbij zijn in totaal 20 personen betrokken. Een dergelijke activiteit is alleen mogelijk door middel van een gemeentelijke ondersteuning. Op basis van de ingediende begroting ad NLG 11.500,-- doet men een beroep op de gemeente voor financiële bijdrage van NLG 6.500,--. De eigen bijdrage van de leerlingen bedraagt NLG 5.000,--.

Voorstel:

Toekennen van een subsidie van NLG 6.500,--. Dit omvat een deel van de reis- en verblijfkosten.

 

8. Stichting Orion Camphill Gemeenschap

De Stichting Orion vraagt een subsidie aan ten behoeve van een uitwisselingsproject met de Akademie Sociálne Umelecké Terapie Tábor te Praag.

Orion is als instelling voor 24-uursbegeleiding van volwassen verstandelijke gehandicapten een Camphillgemeenschap. De Camphill-impuls vindt haar inspiratie in de antroposofie, en is gebaseerd op een sociale vormgeving die uitgaat van gelijkwaardigheid van mensen met een handicap en hun begeleiders.

Het uitwisselingsproject geeft drie studenten van de Praagse Academie voor Sociale en Kunstzinnige Therapie de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een antroposofische instelling en deze ervaringskennis toe te passen in de Tsjechische zorg aan verstandelijke gehandicapten.

Het project is begroot op een totaal bedrag van NLG 46.575,--.

Men vraagt een bijdrage aan de gemeente Rotterdam van NLG 16.900,--.

Voorstel:

Toekennen van een subsidie van NLG 10.000,--. Dit omvat een deel van de reis- en verblijfskosten.

 

9. ROC Zadkine

Namens het Onderwijsplatform Rotterdam-Constantza vraagt het ROC Zadkine een subsidie aan ten behoeve van duurzame verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Constantza door kennisoverdracht middels het principe van ‘ train the trainers’.

Na een en verzoek van de hoofdinspecteur onderwijs van de gemeente Constantza voor steun ter verbetering van het onderwijs heeft de stichting Metamorfose het initiatief genomen een Rotterdams onderwijsplatform op te richten om in Constantza te onderzoeken welke projecten succesvol uitgevoerd kunnen worden. Zowel het primair, secundair als het tertiair onderwijs in Rotterdam is in dit platform vertegenwoordigd. Ter voorbereiding van dit project zullen dit jaar twee werkbezoeken aan Constantza worden gebracht. Het totale bedrag voor deze uitwisseling is begroot op een bedrag van NLG 109.750,--. Het onderwijsplatform draagt hieraan NLG 49.750,-- bij. Men vraagt de gemeente Rotterdam een bijdrage te leveren van NLG 10.000,--. Bij de VNG is een subsidie verzoek ingediend voor een bedrag van NLG 50.000,--.

Voorstel:

Toekennen van een subsidie van NLG 10.000,--

 

10. Camarata Rotterdam

Camarata Rotterdam vraagt een subsidie aan voor een culturele uitwisseling met St. Petersburg. Via de viooldocente aan het Rotterdams Conservatorium, mw. Natasha Morozova, zijn contacten gelegd met de St. Petersburgs Philharmonie. Doel van deze uitwisseling is het bevorderen van de contacten tussen beoefenaren van kamermuziek tussen Rotterdam en St. Petersburg. Voorts schept deze uitwisseling het orkest de mogelijkheid zich internationaal te presenteren op het podium van de St. Petersburg Philharmonie. De totale begroting bedraagt meer dan NLG 30.000,-- Men vraagt de gemeente een subsidie van NLG 10.000,--

Voorstel:

Op voorwaarde, dat andere gelden worden verworven bij andere fondsen en bedrijven, toekennen van een subsidie van NLG 7.500,-

als bijdrage in de reis- en verblijfskosten.

 

11.  De Plataan

De Plataan is een dagbehandelingcentrum en residentiële opvang, die zich richt op jeugdhulpverlening. Men vraagt een subsidie aan voor een samenwerkingsproject met een partnerorganisatie ‘The Lazareth medical social Point’ in St. Petersburg, die zich bezighoudt met de opvang van straatkinderen.

Doel van dit project is het realiseren van een creatief dagopvang-centrum voor kinderen in de schoolgaande leeftijd van zes tot zestien jaar in het centrum van St. Petersburg. In eerste instantie zal door twee medewerkers een werkbezoek worden gebracht aan St. Petersburg ten einde te komen tot een businessplan voor het project. De kosten van dit bezoek worden begroot op een bedrag van ad NLG 5.600, --

 

Voorstel:

Toekennen van een subsidie van NLG 5.600,-- dit omvat een deel van de reis- en verblijfskosten.

 

12. Spartaan ’20

De voetbalvereniging Spartaan ’20 vraagt een subsidie aan voor een sportieve uitwisseling met de voetbalvereniging Slavia Praha uit Praag. Als voetbalvereniging probeert Spartaan’20 de jeugd van alle gezindten een goede samenwerking met elkaar te laten hebben. De vereniging bestaat momenteel uit 60 procent allochtonen. Daarin past zeker ook de uitwisseling met een land uit Oost-Europa. Dit jaar wordt in augustus voor de 41e keer het Maasstad toernooi georganiseerd, waarvoor de Praagse club is uitgenodigd. De totale kosten voor dit toernooi zijn begroot op een bedrag van NLG 26.500, --. Via sponsorbijdragen is reeds een bedrag van NLG 15.000,-- toegezegd. Men vraagt een subsidie aan voor ad NLG 4.414,-- zijnde een deel van de reis- en verblijfskosten van de Tsjechische gasten.

Voorstel:

Toekennen van een subsidie van NLG 4.414,--.

 

13. Christelijk College Riederwaard

Het Christelijk College Riederwaard in samenwerking met het Lodewijk Rogier College en het CED vragen een subsidie aan voor een samenwerkingsproject met het Comittee on Education en een viertal scholen uit St. Petersburg.

Doel van dit project is het ontwikkelen en tot stand brengen van samenwerking op het gebied van onderwijs aan achterstands-kinderen en het trainen van docenten.

Sinds september bestaan er contacten met het onderwijs is St. Petersburg. In september 1999 bezochten 2 leden van de onderwijscommissie en 4 schooldirecteuren Rotterdam. De bertokken Rotterdamse scholen hebben veel ervaring op het gebied van onderwijsvernieuwingen, de Brede school en het opzetten van een goed functionerend leerlingvolgsysteem. Voor dit jaar staan twee werkbezoeken gepland vanuit en naar St. Petersburg. Het totale bedrag voor het projectjaar 2000 is begroot op NLG 20.000,-- Men vraagt een subsidie aan van NLG 10.000,--. De eigen bijdrage van de scholen bedraagt NLG 10.000,--.

Voorstel:

Voorgesteld wordt een bedrag van NLG 10.000,-- toe te kennen. Dit bedrag omvat een deel van de reis- en verblijfskosten.

 

14. Het Maasstedelijk Jongenskoor

Het Maasstedelijk Jongenskoor vraagt een subsidie aan voor een uitwisseling met de Baltische Philharmonie te Gdansk, Polen.

In 1997 was het Maasstedelijk Jongenskoor te gast in Gdansk tijdens de viering van het 1000-jarig bestaan. De daarop volgende jaren werd het koor meermalen uitgenodigd, maar stuitte op het probleem van het tijdstip, omdat de kinderen in september geen vakantie hebben. In juli 2000 brengt het Maasstedelijk Jongenskoor echter weer een bezoek aan Gdansk om de contacten te bestendigen en uit te bouwen.

De doelstelling is verder de koorleden in aanraking te laten komen met de manier waarop leeftijdsgenoten in Oost-Europa met cultuur in het algemeen omgaan, waarbij wederzijds respect en samenwerking via de muziek belicht zullen worden.

De totale begroting bedraagt NLG 25.849,--. De eigen bijdrage van de koorleden bedraagt NLG 16.000,--. Men vraagt een subsidie aan van NLG 9.849,--

Voorstel:

Voorgesteld wordt een subsidie van NLG 9.849,-- toe te kennen.

 

15. Het Rotterdams Jongens Koor

Het Rotterdams Jongens Koor vraagt een subsidie aan voor een uitwisseling met Baltimore, U.S.A.

In juni a.s. zal het koor optredens verzorgen in Baltimore tijdens het Baltimore International Festival en het 15 jarig bestaan van het Sister City Committee Baltimore-Rotterdam. Tijdens het Culturele Hoofdstadjaar 2001 zal het Marylandstate Boyschoir een tegenbezoek brengen aan Rotterdam. Voor deze uitwisseling wordt een speciaal repertoire gecomponeerd, waarin de Rotterdamse maritieme identiteit muzikaal tot uitdrukking komt. Ook wordt het gedicht ‘ ;Rotterdam’ van de Rotterdamse dichter Theo Verhaar getoonzet door de Rotterdamse componist Klaas de Vries.

De totale kosten voor deze activiteit zijn begroot op een bedrag van NLG 65.028,--. Men vraagt een subsidie aan van NLG 4.063,--

Voorstel:

Voorgesteld wordt een subsidie van NLG 4.063,-- toe te kennen.

 

16. Rotterdams Jeugd Symphonie Orkest

Het Rotterdams Jeugd Symphonie Orkest (RJSO) vraagt een subsidie aan voor een uitwisseling met Oslo, Noorwegen.

Het RJSO is een jeugd orkest van de stad Rotterdam voor kinderen tussen de 14 en 24 jaar. Jaarlijks staat in ieder geval een klassiek symfonisch werk op het programma. Het orkest maakt jaarlijks een concertreis naar het buitenland onder andere werden concerten gegeven in Dresden. Gebruikelijk is dat het ontvangende orkest vervolgens een tegenbezoek brengt. In september 1999 heeft het RJSO het jeugdorkest van de stad Oslo ontvangen. Het bezoek van het orkest staat gepland in de maand juli 2000.

De totale kosten zijn begroot op een bedrag van NLG 37.500. De leden van het orkest leveren een bijdrage van NLG 22.500,--

Voorstel:

Voorgesteld wordt een subsidie van NLG 7.500,-- toe te kennen. Dit omvat een deel van de reis- en verblijfskosten.

 

B   Voor subsidie in aanmerking komende aanvragen in het kader

van het Programma Herkomstlanden Allochtone Rotterdammers.

 

17. Hogeschool voor Muziek en Theater

De Hogeschool voor Muziek en Theater vraagt een subsidie aan voor een samenwerkingsproject met Turkije ten behoeve van een studierichting Turkse muziek.

Met ingang van het studiejaar 2000-2001 wil de sectie wereldmuziek van het Rotterdams Conservatorium starten met een nieuwe studierichting Turkse muziek. Deze muziek verdient niet alleen om de historische en esthetische kwaliteiten een plaats in het muziekonderwijs, maar kan ook een bijdrage leveren aan de sociale en culturele emancipatie van jongeren met een Turkse achtergrond. De opleiding Turkse muziek wil nauwe relaties aanknopen met conservatoria in Istanbul, Izmir en Ankara voor wat betreft leermiddelen, instrumentarium en curriculum-ontwikkeling repertoire.

Dankzij de steun van de Turkse consul te Rotterdam, mevrouw Alpman is een werkbezoek aan de Turkse conservatoria in voorbereiding. Doel is om structurele samenwerkingsovereenkomsten vast te leggen op de terrein van leerplanontwikkeling en docenten- en studentenuitwisseling. Op 20 mei a.s. zal een studievoorlichtingsdag worden gehouden, met medewerking van diverse Turkse groepen. De totale kosten voor het studiejaar 2000-2001 zijn begroot op een bedrag van NLG 304.000,--. Men vraagt een subsidie aan voor het werkbezoek en de voorlichtingsdag van ad NLG 12.474,--

Voorstel:

Voorgesteld wordt een subsidie van NLG 10.000,-- toe te kennen.

18. Stichting Krosbe

De stichting Krosbe vraagt een subsidie aan voor het project Suriname Quo Vadis.

De stichting Krosbe organiseert op 15 april 2000 in Rotterdam een conferentie, waarin de nadruk komt te liggen op de rol welke NGO’s hier en in Suriname in de naaste toekomst kunnen vervullen voor een gewenste ontwikkeling in dat land. Het leeuwendeel van de bijdragen komt van inleiders van zowel uit Suriname als Nederland. Voorlichting en informatie, maar ook discussie in casu de inbreng van de deelnemers in het bijzonder ook uit Rotterdam, zijn de instrumenten om lijnen naar de toekomst uit te zetten. Behalve de directeur van het forum van NGO’s te Suriname zal ook de voorzitter van de Nationale Vrouwenbeweging Suriname aanwezig zijn.

De totale kosten voor deze voorlichtingsactiviteit zijn begroot op een bedrag van NLG 59.500,--. De organisaties Cordaid, de NCDO, de NOVIB en de FNV zullen financieel bijdragen aan deze conferentie. Men vraagt de gemeente een financiële bijdrage van NLG 10.000,--.

Voorstel:

Voorgesteld wordt een bedrag van NLG 10.000,-- ex post beschikbaar te stellen in het kader van voorlichting en bewustwording.

 

19. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMCR) vraagt een subsidie aan voor een trainingsproject ter preventie van verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen en tienerzwangerschappen in Suriname in samenwerking met de Medische Zending in Suriname.

Doel van dit project is het bieden van voorlichting aan jonge bosnegermannen en – vrouwen in Suriname over de voorkoming van geslachtsziekten en zwangerschap door aan te sluiten op de orale traditie. Het vertellen van verhalen blijkt uit onderzoek het meest effectief te zijn, als het wordt verteld door een bosnegerverteller die niet als gezondheidswerker aan de leefgemeenschap deelneemt. Het is de bedoeling dat na afloop van de vertelling toehoorders het verhaal en de liederen meekrijgen in de vorm van een audiocassette, met de bedoeling deze te kopiëren en door te geven.

De totale kosten van het project inclusief de evaluatie bedragen NLG 115.000,--. Men heeft onder andere subsidieverzoeken ingediend bij Stichting Aids Fonds en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

 

 

Voorstel:

Voorgesteld wordt een bedrag van NLG 10.000,-- beschikbaar te stellen.

 

20. Cabo Verde Boys

De vereniging Cabo Verde Boys vraagt een subsidie aan voor een uitwisselingsproject met de organisatie Clube Atletico van het eiland Sâo Nicolao te Kaapverdië.

Cabo Verde Boys is van oorsprong een Kaapverdiaanse sportvereniging. In de loop der jaren heeft de vereniging haar doelstellingen verbreed en is zij uitgegroeid tot een algemene zelforganisatie. Tevens richt de vereniging zich op ontwikkelingssamenwerkingsprojecten gericht op het eiland Sâo Nicolao, Kaapverdië. De bedoeling is om in de komende periode tot een uitwisseling te komen van kennis en expertise op het gebied van sportieve, culturele en educatieve ontwikkeling. Tevens biedt men Clube Atletico de gelegenheid deel te nemen aan een groot internationaal voetbalevenement, waaraan verschillende Kaapverdiaanse teams uit diverse landen zullen deelnemen.

Naast het sportieve gebeuren is er een aanvullend informatief en educatief programma opgesteld, waarvoor subsidie wordt gevraagd. Er wordt een programma opgesteld, waarbij de aandacht uitgaat naar het lokale sportbeleid (betrokken organisaties zijn o.a. DRR en verenigingen de Roef en Voorwaarts). In Kaapverdië is vooralsnog geen (lokaal) sportbeleid ontwikkeld. Een aantal bestuursleden zullen tijdens het bezoek kennisnemen van het Rotterdamse sportbeleid.

De totale kosten zijn begroot voor een bedrag van NLG 58.000,--. De eigen bijdrage is NLG 42.300,-- Men vraagt een subsidie aan van NLG 10.000,--

Voorstel:

Toekennen van een bedrag van NLG 10.000,-- dit omvat een deel van de reis- en verblijfkosten en activiteitenkosten.

 

21. Stichting Kleurijk Centrum Rotterdam

De Stichting Kleurrijk Centrum Rotterdam (SKC-Rotterdam) vraagt een subsidie aan voor een uitwisselingsproject voor jongeren met de Vereniging Particuliere Sociale Instellingen te Paramaribo, Suriname.

Doel van dit project is te komen tot een uitwisseling van talentvolle allochtone jongeren uit Rotterdam, die in Suriname met kansarme jongeren educatieve en informatieve activiteiten gaan uitvoeren. Voor de looptijd van drie jaar zullen per jaar tussen de 6 tot 10 jongeren uit Rotterdam aan het project deelnemen, waarbij thema’s aan de orde komen als educatie, sport, muziek en dans en seksuele voorlichting. Voorts zal uitgebreid in worden gegaan op het leven van jongeren in Suriname en Nederland.

De totale kosten voor dit programma zijn begroot op een bedrag NLG 25.200,--. De eigen bijdrage van de SKC-Rotterdam bedraagt NLG 4.500,--, de eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt NLG 2.100,--

Voorstel:

Toekennen van een bedrag van NLG 10.000,-- dit omvat een deel van de reis- en verblijfkosten en activiteitenkosten.

 

22. Stichting SONOR

De Stichting SONOR vraagt een subsidie aan voor een uitwisselingsproject met Marokkaanse meiden uit Rotterdam en Agadir, Marokko.

Dit project richt zich op Marokkaanse meiden in de leeftijd van 15 tot 22 jaar. Tot 12 jaar zijn Marokkaanse meisjes goed vertegenwoordigd bij activiteiten en doen zij mee in het aanbod van buurthuizen. Daarna verdwijnen zij uit beeld en zijn zij heel moeilijk te bereiken. Oorzaak is de strenge en beschermde opvoeding van deze meisjes in Nederland. De opvoeding in Nederland is in het algemeen strenger dan in Marokko. In de beleidsontwikkeling en in het aanbod van activiteiten is de aandacht voor Marokkaanse meiden in deze leeftijdsgroep gering.

Doel van het project is om de gevoelens van deze groep in beeld te brengen, zowel hier als in Marokko. Inzicht in de gevoelens van deze groep leidt tot meer aandacht voor hun problemen en kan leiden tot een beter, meer vraaggericht, aanbod van de activiteiten voor deze groep. Via contact en uitwisseling worden de verschillen en overeenkomsten tussen de gevoelens van de meiden die in beide steden opgroeien duidelijk. Bekend is dat er over en weer vooroordelen bestaan over de vrijheden, de opvoeding en leefstijlen. De totale kosten van deze uitwisseling zijn begroot op een bedrag van NLG 40.700,--. Men vraagt een subsidie aan van NLG 10.000,--.

Voorstel:

Tot op heden is er nog geen sprake van een duidelijke partnerorganisatie. De Stichting Sonor heeft echter te kennen gegeven de contacten in overeenstemming te brengen met de door Rotterdam gelegde contacten met Marokko in het bijzonder met Casablanca.

Daarom wordt voorgesteld in afwachting van deze contacten een bedrag van NLG 10.000,-- te reserveren.

 

23. Stichting Train

De stichting Train vraagt een subsidie aan voor het ontwikkelen en uitvoeren van een trainingsproject van de kaders van de Niet Gouvermentele Organisatie (NGO), stichting Maneschijn te Suriname.

Sinds haar oprichting in 1991 heeft de stichting Train zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering-activiteiten ten behoeve van kaders van zelforganisaties van allochtonen in Rotterdam. De stichting Maneschijn is een buurtorganisatie die zich richt op de wijk Beniepark in het noordoosten van Paramaribo en houdt zich bezig met maatschappelijke opbouwactiviteiten, zoals kinderopvang, belangenbehartiging en gezondheidszorg. Voor een goedlopende NGO is kadertraining nodig. In Suriname beschikt men niet over de faciliteiten en middelen om deze training te verzorgen, hiervoor doet stichting Maneschijn een beroep op stichting Train. Hiervoor zal in de periode 2000-2001 een Rotterdamse docent een aantal trainingen ter plekke verzorgen. De totale begroting van het trainingsproject is begroot op een bedrag NLG 25.980,--. Men vraagt een subsidie van NLG 10.000,-- Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op andere fondsen, zoals NOVIB en HIVOS.

Voorstel:

Voorgesteld wordt een bedrag van NLG 10.000, -- toe te kennen. Dit omvat een deel van de reis- en verblijfkosten en de activiteitenkosten.

 

C Aanvragen die niet voldoen aan de criteria

 

24. Stichting Autoped

De stichting Autoped vraagt een subsidie aan voor een intercultureel poë zieproject gericht op kinderen in Oost-Europa.

De stichting Autoped wil kwalitatief hoogstaande literaire en kunst- zinnige projecten voor kinderen in de basisschoolleeftijd in binnen- en buitenland realiseren. Sinds 1992 reizen gedichtenposters van de zogenaamde poem-express over de hele wereld. De BoekieBoekie-poem-express is een project waarbij kinderen over de hele wereld gedichten met elkaar uitwisselen.

In samenwerking met de organisatie LesArts in Berlijn wil Autoped de BoekieBoekie-poem-express in Oost-Europa bekend maken. Hiervoor wordt een kunstkist ontwikkeld die aan de verschillende Oost-Europese basisscholen zal worden aangeboden. De totale kosten van dit project zijn begroot op een bedrag van NLG 104.900,--, waarvan NLG 7.900,-- eigen bijdragen. Men vraagt een subsidie aan van NLG 10.000,--.

Voorstel:

In de aanvraag ontbreekt een duidelijke partnerorganisatie. Voorts richt deze activiteit zich niet specifiek op een van de partnersteden van Rotterdam. Het verzoek voldoet niet aan de gestelde criteria. Voorgesteld wordt dit verzoek af te wijzen.

 

25. Stichting S.K.A.

De Stichting ter Stimulering van Kaapverdiaanse Activiteiten (SKA) vraagt een subsidie aan voor een Kaapverdiaans muziek-evenement in de Doelen te Rotterdam.

Met als een van de doelen de activiteiten van Kaapverdianen in een professioneel daglicht te stellen organiseert de stichting SKA op 5 augustus 2000 een muziekmanifestatie in de Doelen te Rotterdam onder titel “Cabo Music Awards”. Artiesten die in aanmerking kunnen komen voor de Award zijn Kaapverdiaanse artiesten die in Nederland wonen. Er worden 1500 bezoekers verwacht.

De totale kosten van dit evenement zijn begroot op een bedrag van NLG 242.050,--. Men vraagt een subsidie aan van NLG 10.000,--

De activiteit in de vorm van een muziekevenement is niet structureel gericht en van algemene aard. Tevens wordt in de aanvraag geen duidelijke partnerorganisatie aangegeven.

Voorstel:

De aanvraag voldoet niet aan de gestelde criteria. Voorgesteld wordt dit verzoek af te wijzen.

 

26. Stichting Cottica

De Stichting Cottica vraagt een subsidie aan voor een project in het kader van de wederopbouw van de Fred Murray School in het Cotticagebied te Suriname.

De Stichting Cottica heeft tot doel het opzetten en ondersteunen van de wederopbouw van het Cottica gebied in Suriname. In het kader van dit doel wil de Stichting Cottica een basisschool in het gebied renoveren. Vele voorzieningen evenals voldoende leermiddelen en meubilair zijn aan vernieuwing toe of ontbreken. De totale kosten voor dit project zijn begroot op een bedrag van NLG 97.000,--.

De kosten in de begroting opgevoerd, betreffen hoofzakelijk materiële kosten, die echter niet voor subsidie in aanmerking komen. Voorts ontving Stichting Cottica in 1999 een subsidie voor een uitwisselingsproject met een bewonersorganisatie in Moengo in het Cotticagebied in Suriname waarvan tot op heden nog geen eindrapportage en financiële verantwoording is ontvangen.

Voorstel:

Voorgesteld wordt de aanvraag af te wijzen om reden van het ontbreken van een eindrapportage en het niet voldoen aan de gestelde criteria.

 

27. Stichting Wi Egi Sani

De Stichting Wi Egi Sani vraagt een subsidie aan ten behoeve van een transportproject in Saramacca te Suriname.

De stichting Wi Egi Sani stelt zich ten doel het creëren van transportmogelijkheden voor de plaatselijke bevolking in het binnenland van Suriname en het opzetten van koelfaciliteiten voor agrarische producten in het plantagegebied Saramacca. Met de aanschaf van een vrachtwagen tracht de stichting haar doelstellingen te verwezenlijken. De totale kosten van dit project worden begroot op een bedrag van NLG 30.000,--.

De aanvrager geeft niet aan op welke wijze het project geëxploiteerd zal worden en hoe dit project verder zal worden gefinancierd Bovendien wordt in de aanvraag onvoldoende aangegeven op welke wijze het project zal worden voortgezet. Voorts gaat het hier om materiële kosten, de aanschaf van een vrachtwagen, die volgens de geldende criteria niet voor subsidie in aanmerking komen.

Voorstel:

De aanvraag voldoet niet aan de gestelde criteria. Voorgesteld wordt dit verzoek af te wijzen.

 

Financiële consequenties:

A.   Ten laste van het programma Partnersteden, eerste tranche 2000: NLG 123,260,--

B.   Ten laste van het programma Herkomstlanden Allochtone

Rotterdammers, eerste tranche 2000: NLG 70.000,--.

 

 

 

Verdere procedure:

Ter besluitvorming in het College van Burgemeester en Wethouders.

 

Gevraagd advies:

Akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorstellen tot subsidiëring van de verschillende initiatieven en het ter beschikking stellen van het daarvoor benodigde budget ad

NLG 123.260,-- + NLG 70.000,-- = NLG 193.260,--

Afwijzen van de initiatieven onder C.

 

Adviezen:

Burgemeester: akkoord

Bestuursdienst (ABZ): akkoord

 

 

Kenmerk  :   ABZ  

Beleidswijzernummer  :

 

 

Steller  :  M. Dukker

Telefoonnummer  :  

Behandelend ambtenaar  :   drs M. Dukker

Telefoonnummer  :  417 29 59

 

 

 

 

 

Klik op de link om het document te downloaden.

Subsidieaanvragen Programma Partnersteden en Programma Herkomstlanden Allochtone Rotterdammers, eerste tranche 2000

Uitgelicht


Zoeken